VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Viện tâm lý giáo dục là một tổ chức giáo dục độc lập, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Giáo dục tại Việt Nam.

Các hoạt động chính của Viện tâm lý giáo dục bao gồm:

  • Đào tạo bồi dưỡng
  • Phát triển chương trình
  • Xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục.
 

 

GÓC TƯ VẤN