Hợp tác quốc tế

Trong nhiều năm qua, để góp phần nâng cao vị thế, uy tín, năng lực giảng dạy, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Viện tâm lý giáo dục tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới.