Đào tạo bồi dưỡng

Viện Tâm lý giáo dục phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai các chương trình đào tạo độc đáo và tiên phong tại Việt Nam.

Hiện nay, chương trình đào tạo của Viện Tâm lý giáo dục gồm 3 mảng chính:

1. Đào tạo cho Giảng viên Đại học và Nghiên cứu viên

Viện Tâm lý giáo dục cung cấp những chương trình đào nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội cho giảng viên đại học và nghiên cứu viên tại các Trung tâm và Viện nghiên cứu.

Chương trình này góp phần tạo nhận thức về việc hình thành một thế hệ các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ở Việt Nam, một thế hệ các nhà nghiên cứu có khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ và có khả năng hợp tác quốc tế sâu rộng trong ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Chương trình này cũng góp phần “Quốc tế hóa trình độ nghiên cứu” của các nhà nghiên cứu tại Việt Nam và “quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu” trong khoa học xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng tại Việt Nam)

2. Đào tạo cho Giáo viên

Viện Tâm lý giáo dục hợp tác với các Trường/ Viện trong và ngoài nước cung cấp những chương trình đào tạo dành cho các giáo viên phổ thông, nhằm trau dồi chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên phổ thông tiếp cận thêm các phương pháp giảng dạy tiên tiến.

3. Đào tạo cho học sinh

Dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và các phương pháp thực nghiệm được kiểm chứng trên thế giới, Viện Tâm lý giáo dục đã kết hợp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình khai phóng độc đáo và tiên phong tại Việt Nam dành cho học sinh phổ thông.