Xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục

Viện tâm lý giáo dục phối hợp với các tố chức, ban ngành để xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục. Tạo điều kiện để các em học sinh được học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng sống.